lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Citi

TĀRPS līdzeklis kanalizācijas tīrīšanai

1 l
4751005610010
167
pluss
minuss
3 l
4751005610027
424
pluss
minuss
  Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
  Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 25.05.2022.

  Kanalizācijas cauruļu kopšanas līdzeklis ir paredzēts cauruļu aizsērējumu novēršanai.

  LIETOŠANA PAMĀCĪBA: 200ml kopšanas līdzekļa ieliet kanalizācijas notekcaurulē un pēc 2-3 stundām to noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Profilakses nolūkos šādu  pasākumu veikt 1-2 reizes mēnesī.

  GLABĀŠANA: Orģinālā iepakojumā glabājas 1 gadu. Nedrīkst sasalt! Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

  SATUR: Nātrija sārmu. BĪSTAMĪBAS KATEGORIJAS: Ādas kodīgums 1A kat. PRODUKTA IEDARBĪBAS RAKSTUROJUMS: H314- Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI: P260-Neieelpot tvaikus, izgarojumus, smidzinājumu. P280-Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353-SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni, dušā. P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. PAPILDUS MARĶĒJUMS: P101- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102-Sargāt no bērniem.

  DATU APKOPOJUMS PAR KANALIZĀCIJAS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI: Aqua; Sodium hydroxide.