lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Citi

MAJESTIC FLAME biokamīnu degviela

0.5 l
4751005613196
337
pluss
minuss
5 l
4751005615480
1891
pluss
minuss
1 l
4751005613899
526
pluss
minuss
  • Pielietojums
    Biokamīni
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

Dedzināmais šķidrums kamīniem bez skursteņa. Satur denaturizētu etanolu. Īpaši tīrās bioloģiskās kamīnu degvielas sadegšanas pamatprodukti ir ūdens tvaiki un ogļskābā gāze, tieši tas, kas rodas cilvēkam izelpojot. Optimāli sadeg arī iekštelpās.  Degšanas laikā nerodas ne dūmi , ne smarža un nepaliek pelni.

PIELIETOJUMS: Saskaņā ar biokamīna lietošanas instrukciju.

DROŠĪBA: Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki! Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus degšķidrumus, biezinātājus (dedzināmos gēlus vai pastas), šķīdinātājus vai eļļu, jo sadegšanas procesā var veidoties kaitīgu vielu tvaiki. Šķidrumu nedrīkst dzert!

GLABĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā un siltās noliktavu telpās. Sargāt no karstuma!

Bīstamības kategorijas:    Flam liq. 2
Eye irrit 2
STOT SE 3 (centrālā nervu sistēma)
Signālvārds: Bīstami
Satur: Propān-2-ols
Produkta iedarbības raksturojums: H225- Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
H336- Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Drošības prasību apzīmējumi: P210- Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P261- Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus.
P303+P361+P353- SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P501- Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Papildus marķējums: P102-Sargāt no bērniem.
Citi apdraudējumi: Materiāls var izdalīt tvaiku, kurš veido uzliesmojošus maisījumus. Ja tvaiks ir akumulējies, tas viegli var uzliesmot un/vai uzsprāgt aizdedzināšanas gadījumā.