lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Epoksīdi

EPOLIM epoksīdu līme GAIŠA

85 g
4751005612281
343
pluss
minuss
  • Epoksīdu produkti
    Līmēšanai
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 30.05.2024.

Divkomponentu epoksīdu līme paredzēta dažādu materiālu - metālu, koka, keramikas, stikla salīmēšanai un kā aizsarglakas vai aizsargkrāsu slānis, kā arī špaktelēšanai. Līmei piemīt augsta mehāniskā stiprība, ķīmiskā noturība agresīvās vidēs un lieliska adhēzija. Līme sastāv no A komponenta - pamatmasas un B komponenta - cietinātāja, kas komplektēti sajaukšanai paredzētās proporcijās.

LIETOŠANA: Salīmējamām virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Nepieciešamības gadījumā tās jānotīra ar acetonu. Sevišķi gludas un spīdīgas virsmas vēlams apstrādāt ar smalku smilšpapīru. A un B komponentus sajauc proporcionālā attiecībā un rūpīgi samaisa. Pēc sajaukšanas līme jāizlieto ~5 minūšu laikā. Līme pilnīgi sacietē 15 - 30 minūšu laikā. 

DROŠĪBAS PASĀKUMI: Strādāt labi vēdināmās telpās. Centieties izvairīties no tieša līmes kontakta ar ādu un acīm, ja līme nokļuvusi uz ādas  noņemiet to ar salveti un nomazgājiet kontakta vietu ar ūdeni ar ziepēm.

A komponents:
Bīstamības kategorijas: Acu kairinājums 2.kat. 
Ādas kairinājums 2.kat.
Ādas sensibilizācija 1.kat.
Ūdens vides bīstamība, hroniska 2.kat.      
Signālvārds: Bīstami
Satur: Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn) bisfenols, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu mazāku par 700); Bisfenol F (epihlorhidrīns), epoksigumija; heksāndiol diglicidilēteris
Produkta iedarbības raksturojums: H315-Kairina ādu.
H317-Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411-Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi: P202-Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi par drošības pasākumiem.
P280- Izmantot aizsargcimdus /aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P301+P330+P331-NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P302+P352-SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P308+P313-Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
Papildus marķējums: EUH205-Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

B komponents:
Bīstamības kategorijas: Ādas kodīgums 1B kat.
Ādas sensibilizācija 1 kat.
Akūtā toksicitāte 4 kat.
STOT SE3
Ūdens vides bīstamība, hroniska 3 kat.       
Signālvārds: Bīstami
Satur: 1,3-benzodimetānamīns, n-(2-ciānoetil)-atvasinājumi; 4-tetra-butilfenols; 1,3- benzol dimetilamīns; metilheksān-1,6- diamīns
Produkta iedarbības raksturojums: H314-Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H302-Kaitīgs, ja norij.
H332-Kaitīgs ieelpojot.
H317-Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335-Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H412-Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi: P101-Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102-Sargāt no bērniem.
P260-Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
P310-Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P303+361+353-SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā)
305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310-Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Saistītās preces