lv | ru | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Gatavie epoksīdu produkti

EPOREPAIR 5MIN epoksīdu remonta sveķi

24ml
4751005617057
906
pluss
minuss

Dokumenti


Epoksīdu sveķu lietošanas instrukcija

 • Epoksīdu produkti
  Caurspīdīgi
 •  
  Keramikai
 •  
  Kokam
 •  
  Līmēšanai
 •  
  Metālam
 •  
  Špaktelēšanai
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.05.2024.

Ātri cietējoši remonta sveķi ir divkomenentu epoksīda kompozīcija, kas paredzēta dažādu materiālu - metāla, koka, plastikāta, keramikas, stikla, remontam un līmēšanai. Var tikt izmantota arī elektronisko daļu izolācijai. Īpaši labi pielietojama arī epoksīda lējumu labošanai – skrāpējumi, gaisa burbuļu kabatas, citi defekti.

ĪPAŠĪBAS:

 • Caurspīdīga ar UV aizsardzību no dzeltēšanas;
 • Laba adhēzija pie dažādām virsmām;
 • Bez raksturīgas smaržas;
 • Īss cietēšanas laiks – 5 minūtes;
 • Noturīga pret ķīmiskiem reaģentiem.

PIELIETOJUMS: Apstrādājamām virsmām jābūt tīrām, cietām un nedaudz raupjām. Optimālā pielietošanas temperatūra +25°C un gaisa mitrums līdz 70% (ne lielāks par 85%). Ja temperatūra ir zemāka par +15°C produkts jāuzsilda līdz +30°C. Komponenti №1 un №2 sajaucas speciālā uzgalī attiecībā 1:1. Instrumentus un iekārtas pēc produkta izmantošanas nekavējoties mazgāt ar šķaidītāju uz acetona bāzes. Darba laikā obligāti jālieto aizsargbrilles, cimdi un respirators. Detalizēta pielietošanas instrukcija pieejama www.stafor.lv
ŽŪŠANAS LAIKS: Izstrādes laiks pie +25°C apmēram 2 minūtes. Pilnās sacietēšanas laiks apmēram 5 minūtes.
GALBĀŠANA: Oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no +5°С līdz +25°С. Glabāšanas laiks norādīts uz iepakojuma.

EPOREPAIR 5MIN I komponents Bīstamības kategorijas: Skin irrit 2. Skin sens 1. Eye irrit 2. Aquatic chronic 2. Signālvārds Brīdinājums. Satur: Epoksīda sveķus EUH205- Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju. EPOREPAIR 5MIN II komponents Bīstamības kategorijas: Acute tox 4. Skin corr 1C. Skin sens 1. Eye dam 1. Aquatic acute 1. Aquatic chronic 1. Signālvārds Bīstams Satur: Amīnus, alkiltaukskābes, etoksilētus. Produkta iedarbības raksturojums: H302- Kaitīgs, ja norīts. H314–Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H315 – kairina ādu. H317 – var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus. H319 – izraisa nopietnu acu kairinājumu. H400- Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām H411 – toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P261– izvairīties ieelpot tvaikus, izgarojumus, smidzinājumu. P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P312- Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P403+P233- Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem,  reģionāliem un starptautiskiem noteikumiem.

Saistītās preces